Smlouva o simultannim poekladu pro konkretni praci

Konsekutivní tlumoèení nazývané post-pøeklad je nápoj z øádu tlumoèení a provádí se po projevu mluvèího. Pøekladatel vychází vedle øeèníka, pozornì naslouchá jeho poznámkám a po jeho vyøe¹ení se dostane do sumce v cizím jazyce. Bìhem øeèi èasto pou¾ívá døíve kreslenou poznámku. V souèasné dobì je konsekutivní tlumoèení nahrazeno simultánním tlumoèením.

Konsekutivní techniky tlumoèení se dìje pro výbìr, ale nejdùle¾itìj¹í zprávy a sdìlení. (Anglický "tlumoèník" je prezentován z anglického slovesa "to interpret".Konsekutivní tlumoèení se mìní hlavnì u malého poètu úèastníkù, napøíklad na odborných setkáních, výletech, pøi jednáních, ¹koleních, tiskových konferencích èi obchodních jednáních. Konsekutivní interpretace se pou¾ívají a jsou úspì¹né, kdy¾ organizátor není schopen poskytnout dobré vybavení pro simultánní tlumoèení. Nìkdy jde o to, ¾e i zku¹ený pøekladatel dává pøednost pøekladu krat¹ích fragmentù výpovìdí nebo dokonce vìt po vìtách, aby jen vyjádøil obsah prohlá¹ení. V souèasné dobì se jedná o pøeklad spojení. Konsekutivní tlumoèení je rozdìleno pouze pøekladem spojení do délky fragmentù, které mají být pøelo¾eny. Na vìt¹ích setkáních se provádìjí pøeklady liasionu, proto¾e jsou pro klienty málo únavné, proto¾e je nucen nìkolik sekund èekat na pøeklad.Konsekutivní tlumoèení je nemo¾né, proto¾e pøekladatel musí být dobøe pøipravený a ovládat jazyk. Spousta organizovaných a uèených definic doká¾e reprodukovat i desetiminutový projev. Souèasné lhùty pro pøemý¹lení o správném slovì nejsou stanoveny. Bìhem pøekladu si musí pamatovat èísla, data, jména nebo jména. Aby se zachovala kvalita pøekladu pøed vstupem do ètení, mìl by následný tlumoèník získat potøebné materiály o problému a nauèit se pøeklad. Mohou existovat texty prezentací nebo prezentací.