Registraeni manual registraeni pokladna

Welltox

Fiskální pokladna je dnes témìø ve v¹ech obchodech a prodej zbo¾í bez dokladu je zakázán za pøedpokladu - je to pravdìpodobnì ji¾ na námìstí, ale na trzích. A èasto a tam prodávající má pøenosnou pokladnu.Fiskální pokladna je provádìna na jedné stranì prodávajícím, a to úèastí na statistikách prodeje, s jinou - zákazníkem, který díky tomuto nástroji obdr¾í potvrzení o pøijetí na úètenkách úètenky. Pokud si vadu v¹imne, stí¾nost ho opravòuje k reklamaci. Majitel obchodu díky ní mù¾e být skuteèný, ¾e hosté nepodvádìt, a stát - ¾e podnikatel platí DPH, která cena se objeví na nìkterém z pøíjmù. To je jen nìkolik výhod pokladny, ale jedna vìc je jasná: po¹tovní pokladna usnadòuje podnikatelùm ¾ivot.

Pokladna - americký vynález 19. století

Od poèátku jsou USA kolébkou podnikání, kde se odvá¾nìj¹í opakuje a je stále schopen vydìlávat miliony. Slogan "od hadrù k milionáøùm", tak¾e ¾ádné mezery: obtí¾né a aktivní mù¾e ¹íøit køídla tam. Byl nad Jamesem Jacobem Rittym. Jako majitel nìkolika barù musel být ostra¾itý a specificky postrádal víru vùèi ostatním zamìstnancùm. Státy to vlastnì neudìlaly, úèinnì stimulovaly jeho vynalézavost a pro osady postavil svùj vlastní stroj. První pokladna, kterou pozdìji zvolal „nekompenzovaný pokladník“, respektovala vysoké hodiny ze ¹uplíku a poèínaje ním vydala hlasitý zvuk. Zvonek by vás informoval o transakci, majitel obchodu u¾ mohl zjistit, zda pokladník krade. To pro chudého obchodníka nebylo v té dobì dokonalé, ¾e ¹éfa vypadal tak v ruce, ale díky vynálezu se mohl vyhnout nespravedlivým obvinìním. První finanèní pokladna byla velmi ozdobená, s atraktivnìj¹í silou ne¾ tato skromnì vypadající zaøízení - pro které jsou poslední pokladny rozmanitìj¹í a efektivnìj¹í.