Nebezpeenych latek v mem prostoedi

Inovaèní prùmysl vyu¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v mnoha úspì¹ích jsou dokonale pochopeny a zdokumentovány. Proto je identifikace hrozeb, které plynou z jejich pøítomnosti v pracovním procesu, pomìrnì zranitelná. Situace je mnohem slo¾itìj¹í v pøípadì pøesunu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V pøípadì nehody jsou zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír jako prach nebezpeèné nebezpeèí výbuchu.

Prùmyslové centrální vysavaèe jsou urèeny k odstraòování usazeného prachu z parketových podlah, plochých povrchù a konstrukce náøadí a hal. V závìru proto zva¾uje hygienické chování v oblasti práce, zatímco jedinou ochranu pracujících a institucí a nástrojù proti ¹patnému vlivu prachu, v souèasném riziku sekundárních výbuchù. V¹echny spoleènosti vyrábìjící prùmyslová zaøízení musí provést instalaci v souladu s platnými normami stanovenými ve smìrnici.

Dùle¾itý úkol centrálního vysávání:- ochrana zdraví a existence ¾en pùsobících v bytì proti nièivým úèinkùm prachu.- ochrana strojního zaøízení a nástrojù proti selhání pøi ru¹ení prachu,- ochrana staveb a ¾en, které pracují proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Fresh Fingers

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì hoølavých nebo výbu¹ných látek, plynù, prachu, kapalných par nebo hybridních smìsí existuje velké riziko nekontrolovaného výbuchu. Je proto pravdìpodobné, ¾e operace zpùsobí znièení odpra¹ovací jednotky i celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony zaøazeny do ¹koly zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, nápoje z hlavních úkolù centrálního vysavaèe mají minimalizovat riziko sekundárního výbuchu tím, ¾e eliminují tzv. zbytkový prach. Øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost výbu¹ných a po¾árních jednotek s odli¹ným limitem na sní¾ení nákladù spojených s pøizpùsobením instalace zaøízení po¾adavkùm smìrnice ATEX. Toté¾ je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.